Vragen: Staand want in de Europoort


Indiendatum: dec. 2016

In de Europoort wordt met staand want gevist, zowel beroepsmatig als voor recreatieve doeleinden. Bij het staandwantvissen wordt er gebruik gemaakt van opstaande netten als vistuig. Zalm, elft, zeeforel, harder, houting en andere riviertrekvissoorten zwemmen zich vast in het staand want. Veel van deze soorten zijn kwetsbaar als gevolg van overbevissing. Vooral de zeebaars heeft het zwaar. Gebruik van een staand want als vistuig dwarsboomt ook de natuurlijke cyclus, want paairijpe riviervissen kunnen door het staand want vanaf zee vaak niet meer terugkeren naar de rivieren. Met het staand want wordt er ook ondermaatse vis gevangen – zeer onwenselijk. En dan is er nog de bijvangst. Behalve allerlei vissoorten kunnen bruinvissen en zeehonden eveneens vast komen te zitten in opstaande netten.

Vissen die vast komen te zitten in een staand want sterven een gewisse dood. Sommige vis eindigt als menselijke consumptie, maar alle bijvangst wordt overboord gegooid. Dit geldt vooral voor recreatief gebruik van het staand want, omdat vissers in de regel slechts één bovenmaatse vis mogen meenemen. Het zogenoemde Catch & Release principe wordt aldus met voeten getreden. De Partij voor de Dieren vindt het staand want om al deze redenen een barbaarse vangstmethode.

1. Wat vindt het college van het gebruik van een staand want als vistuig door sommige van de vissers die actief zijn in de Europoort?

2. Is het college het met ons eens dat het staand want een zeer dieronvriendelijk vistuig is, gezien de gewisse dood van alle vissen en vaak ook zoogdieren die in zo'n staand want vast komen te zitten? Indien nee, waarom niet?

Naar verluidt zijn er door het ministerie van Economische Zaken twee vergunningen verleend aan reders om beroepsmatig te kunnen vissen met staand want in de Europoort. Helaas kunnen wij de vergunningen nergens vinden.

3. Weet het college of er inderdaad twee van zulke vergunningen zijn verleend? Indien nee, hoeveel vergunningen zijn er verleend?

Ook recreatieve vissers maken in de Europoort gebruik van het staand want, weten wij uit betrouwbare bron. Dit bevreemdt ons. In bijlagen 18 en 19 van de Uitvoeringsregeling visserij (1) staat niet vermeld dat het grondgebied van de gemeente Rotterdam is vrijgesteld van het landelijke verbod op het recreatief gebruik van staand want.

4. Weet het college of er ook voor recreatieve doeleinden met staand want wordt gevist in het havengebied? Indien ja, stelt het college dat dit aan de orde van de dag is? Indien nee, welke bronnen heeft het college geraadpleegd om zich dit oordeel aan te meten?

5. Welke overheidslaag of instantie is het (coördinerend) bevoegd gezag inzake controle op de naleving van regelgeving met betrekking tot staandwantvissen, bijvoorbeeld over de maximale lengte van de opstaande netten en naleving van het Catch & Release principe?

6. Weet het college of er sinds het landelijke verbod op het recreatief gebruik boetes zijn uitgedeeld aan recreatieve staandwantvissers die actief waren in de Europoort? Indien ja, hoeveel boetes zijn er sindsdien uitgedeeld?

Hoewel de Europoort 'rijkswater' is, ligt zij op ons grondgebied. Op de kades van de insteekhavens heeft de gemeente Rotterdam nog altijd het laatste woord. Wel hebben wij bevoegdheden afgestaan aan het Havenbedrijf Rotterdam.

7. Is het volgens het college juridisch mogelijk om lokaal een verbod in te stellen voor elke vorm van staandwantvissen (zowel beroepsmatig als voor recreatieve doeleinden), bijvoorbeeld middels de algemene plaatselijke verordening? Indien nee, waarom niet?

8. Is het volgens het college mogelijk om staandwantvissen voor recreatieve doeleinden middels de recente wijziging van artikel 5:30 in de algemene plaatselijke verordening te verbieden, ten bate van de veiligheid op het water in de Europoort? Indien nee, waarom niet?

9. Is het in principe mogelijk voor het Havenbedrijf Rotterdam om strikte voorwaarden te stellen voor het vissen met staand want, zodat gebruik van dit vistuig in feite onmogelijk wordt gemaakt in de Europoort? Indien ja, welke voorwaarden zouden dit kunnen zijn? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://wetten.overheid.nl/BWBR0024539/2016-11-18#Hoofdstuk4_Paragraaf4.6_Artikel52b

Indiendatum: dec. 2016
Antwoorddatum: 14 feb. 2017

Vraag 1:
Wat vindt het college van het gebruik van een staand want als vistuig door sommige van de vissers die actief zijn in de Europoort?

Antwoord:
Voor zover het college weet wordt er in de Europoort niet recreatief met staand want gevist. Recreatieve visserij vindt in de Rotterdamse haven slechts plaats met hengels vanaf de oever. Voor beroepsvissers zijn er strikte voorwaarden gesteld door het ministerie van Economische Zaken. Vissen met staand want is niet goed voor de stand van de baars, om redenen die u in de inleiding aangeeft. Daarom vindt het college het
positief dat recreanten niet met staand want mogen vissen.

Vraag 2:
Is het college het met ons eens dat het staand want een zeer dieronvriendelijk vistuig is, gezien de gewisse dood van alle vissen en vaak ook zoogdieren die in zo'n staand want vast komen te zitten? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Een professioneel, goed aangebracht staand want hoeft niet per definitie een dieronvriendelijk vistuig te zijn. De visserij met kieuwnetten is selectief. Te kleine vis zwemt door de mazen heen en te grote vis komt er niet in vast te zitten. Door de netten uit te zetten op uitgekiende plekken en dieptes kan de visser bovendien redelijk goed mikken op de soort vis die gevangen wordt. Hierdoor zou er geringe bijvangst van
ondermaatse vis moeten zijn. In welke mate de vaste vistuigen verantwoordelijk zijn voor strandingen van bruinvissen is niet geheel duidelijk, maar dat ze daaraan bijdragen is wel zeker. Het college vindt dat zorgelijk. Het gebruik van pingers (apparaatjes die een piepsingaal uitzenden) is verplicht voor vissers met staand want.

Voorts wordt gesteld:

“Naar verluidt zijn er door het ministerie van Economische Zaken twee vergunningen verleend aan reders om beroepsmatig te kunnen vissen met staand want in de Europoort. Helaas kunnen wij de vergunningen nergens vinden. ”

Vraag 3:
Weet het college of er inderdaad twee van zulke vergunningen zijn verleend? Indien nee, hoeveel vergunningen zijn er verleend?

Antwoord:
Voor zover het gebied van Havenbedrijf Rotterdam in de Europoort betreft zijn drie vergunningen verleend door het Ministerie van Economische Zaken. Dit betreft vergunningen voor beroepsvissers.

Voorts wordt gesteld:

“Ook recreatieve vissers maken in de Europoort gebruik van het staand want, weten wij uit betrouwbare bron. Dit bevreemdt ons. In bijlagen 18 en 19 van de Uitvoeringsregeling visserij staat niet vermeld dat het grondgebied van de gemeente Rotterdam is vrijgesteld van het landelijke verbod op het recreatief gebruik van staand want."

Vraag 4:
Weet het college of er ook voor recreatieve doeleinden met staand want wordt gevist in het havengebied? Indien ja, stelt het college dat dit aan de orde van de dag is? Indien nee, welke bronnen heeft het college geraadpleegd om zich dit oordeel aan te meten?

Antwoord:
Voor zover het college heeft kunnen achterhalen wordt niet voor recreatieve doeleinden met staand want gevist in het havengebied. Het Havenbedrijf heeft ons geïnformeerd over het beleid om geen vaste vistuigen in de haven toe te staan, anders dan voor enkele beroepsvissers. Vast vistuig mag slechts onder strikte nautische voorwaarden door deze beroepsvissers gebruikt worden. Recreatieve visserij vindt in de Rotterdamse haven slechts plaats met hengels vanaf de oever. De havenmeester controleert hierop. Als men vaste vistuigen zoals staand want ontdekt en het blijkt niet binnen de verhuringen aan beroepsvissers te vallen, worden deze verwijderd.

Vraag 5:
Welke overheidslaag of instantie is het (coördinerend) bevoegd gezag inzake controle op de naleving van regelgeving met betrekking tot staandwantvissen, bijvoorbeeld over de maximale lengte van de opstaande netten en naleving van het Catch S Release principe?

Antwoord:
Dit is het Ministerie van Economische Zaken I Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Handhaving vindt plaats door de Algemene Inspectie Dienst.

Vraag 6:
Weet het college of er sinds het landelijke verbod op het recreatief gebruik boetes zijn uitgedeeld aan recreatieve staandwantvissers die actief waren in de Europoort? Indien ja, hoeveel boetes zijn er sindsdien uitgedeeld?

Antwoord:
Nee, voor zover het college weet zijn er geen boetes uitgedeeld aan recreatieve vissers.

Voorts wordt gesteld:

“Hoewel de Europoort 'rijkswate? is, ligt zij op ons grondgebied. Op de kades van de ìnsteekhavens heeft de gemeente Rotterdam nog altijd het laatste woord. Wel hebben wij bevoegdheden afgestaan aan het Havenbedrijf Rotterdam.”
Reactie:
De Europoort is geen ‘rijkswater’, maar is Rotterdams gebied. De wateren ten oosten van de ‘Kop van de Beer’ zijn in beheer bij het Havenbedrijf Rotterdam. Het visrecht in de Europoort ligt derhalve bij het Havenbedrijf Rotterdam. Het water ten westen van de ‘Kop van de Beer’ en ten noorden van het Beerkanaal is rijkswater.

Vraag 7:
Is het volgens het college juridisch mogelijk om lokaal een verbod in te stellen voor elke vorm van staandwantvissen (zowel beroepsmatig als voor recreatieve doeleinden), bijvoorbeeld middels de algemene plaatselijke verordening? Indien nee, waarom met?

Antwoord:
Nee. Landelijke regelgeving reguleert het recreatief vissen met staand want. Deze regelgeving is minutieus en uitputtend waardoor er naar onze mening geen ruimte meer is voor een aanvullende lokale regel.

Vraag 8:
Is het volgens het college mogelijk om staandwantvissen voor recreatieve doeleinden middels de recente wijziging van artikel 5:30 in de algemene plaatselijke verordening te verbieden, ten bate van de veiligheid op het water in de Europoort? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie ook het antwoord op vraag 7. Daarnaast is het reeds beleid van het Havenbedrijf Rotterdam om het vissen met vaste vistuigen (waaronder staand want) voor recreatief gebruik niet toe te staan in de haven.

Vraag 9:
Is het in principe mogelijk voor het Havenbedrijf Rotterdam om strikte voorwaarden te stellen voor het vissen met staand want, zodat gebruik van dit vistuig in feite onmogelijk wordt gemaakt in de Europoort? Indien ja, welke voorwaarden zouden dit kunnen zijn? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, dit is in principe mogelijk. Het beleid van het Havenbedrijf Rotterdam is echter om in de verhuringen van visrecht niets op te nemen over vismethode, type vistuig of andere visserijtechnische zaken en zodoende geen overlap te creëren met het expertisegebied van het Ministerie van EZ. De bepalingen van de noodzakelijke publiekrechtelijke vergunning door het Ministerie vormen reeds het kader voor de beroepsvisser op visserijtechnisch gebied.

Interessant voor jou

Raadsvragen: MKBA Feyenoord City

Lees verder

Vragen: Amfibievoertuig doodt zwaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer