SV: Geen gevaar­lijke dieren in Rotterdam


Indiendatum: mrt. 2016

In de NRC (1) van 26 februari jongstleden stond het bericht dat de politie bij een huiszoeking in Amsterdam stuitte op twee krokodillen. De dieren zaten in een afgesloten ruimte en bewaakten een groot deel van het drugsgeld wat de verdachten verstopt hadden. De vondst van het drugsgeld vond plaats in het kader van een langdurig onderzoek naar de handel in synthetische drugs.

Voor de handel of verkoop van bijzondere diersoorten moet een Europees CITES-certificaat worden afgegeven. De eigenaar van de krokodillen is in het bezit van een dergelijke vergunning en om die reden zijn de dieren niet in beslag genomen. Ze verblijven voorlopig op hetzelfde adres waar ze zijn gevonden, in een loods op een woonwagenkamp in Amsterdam-Oost. Af en toe komt er iemand langs om de dieren eten te brengen.

De Partij voor de Dieren is tegen het houden van reptielen en vindt dat deze ‘levensgevaarlijk’ dieren niet zomaar gehouden mogen worden vanuit het oogpunt van zowel veiligheid voor mens en dier als dierenwelzijn en heeft aantal vragen aan het college.

1. Is er in Rotterdam al iets soortgelijks voorgevallen? Zo ja, waar en wanneer?

2. Zijn er binnen onze gemeente vergunningen afgegeven aan particulieren voor het houden van dit soort 'levensgevaarlijke dieren.' Zo ja, hoeveel? En welke soorten dieren zijn dat?

3. Is de wethouder het ermee eens dat reptielen die een gevaar op kunnen leveren voor mensen in ieder geval niet gehouden dienen te worden?

Lokaal, met een APV, mag je als gemeente een verbod regelen op het houden van dieren die een gevaar kunnen zijn voor mensen zodra ze ontsnappen.
Diverse andere gemeenten in Nederland hebben reeds een verbod op het houden van gevaarlijke dieren. Rotterdam kent dit verbod nog niet.

4. Wil de wethouder vooruitlopend op de positieflijst reptielen een verbod op deze dieren in de APV regelen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/26/drugsdealers-gepakt-die-geld-lieten-bewaken-door-krokodillen

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 31 mei 2016

Op 4 maart 2016 stelde het raadslid J.D. van der Lee-van der Haagen (Partij voor de Dieren) ons schríftelijke vragen over “geen gevaarlijke dieren in Rotterdam”.

Inleidend wordt gesteld:

“In de NRC van 26 februari jongstleden stond het bericht dat de politie bij een huiszoeking in Amsterdam stuitte op twee krokodillen. De dieren zaten in een afgesloten ruimte en bewaakten een groot deel van het drugsgeld wat de verdachten verstopt hadden. De vondst van het drugsgeld vond plaats in het kader van een langdurig onderzoek naar de handel in synthetische drugs.
Voor de handel of verkoop van bijzondere diersoorten moet een Europees CITES certificaat
worden afgegeven. De eigenaar van de krokodillen is in het bezit van een dergelijke vergunning en om die reden zijn de dieren niet in beslag genomen. Ze verblijven voorlopig op hetzelfde adres waar ze zijn gevonden, in een loods op een woonwagenkamp in Amsterdam-Oost. Af en toe komt er iemand langs om de dieren eten te brengen.

De Partij voor de Dieren is tegen het houden van reptielen en vindt dat deze ‘levensgevaarlijk’ dieren niet zomaar gehouden mogen worden vanuit het oogpunt van zowel veiligheid voor mens en dier als dierenwelzijn en heeft aantal vragen aan het college.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is er in Rotterdam al iets soortgelijks voorgevallen? Zo ja, waar en wanneer?

Antwoord:
Incidenten komen gelukkig maar weinig voor. Volgens informatie van de Dierenbescherming en de politie (taakaccent dieren) zijn er in Rotterdam de afgelopen vier jaar ongeveer tien gevallen bekend waarbij reptielen zoals baardagamen, kaaimannen, slangen of spinnen opgevangen moesten worden na een ontruiming of incident. Daarbij hebben zich geen ongelukken voorgedaan. Dit jaar ging het om twee baardagamen (ongevaarlijke diersoort) die via een ontruiming bij de Dierenbescherming opgevangen werden. Ruim een jaar geleden was er een incident met een schorpioen, waarbij onder het terrarium een pistool werd aangetroffen. In het algemeen is het aantal ongevallen met reptielen erg laag: reptielenopvang Serpo rept over 1 dodelijk ongeval met een gifslang in 50 jaar tijd (bron: www.serpo.nl).

Vraag 2:
Zijn er binnen onze gemeente vergunningen afgegeven aan particulieren voor het houden van dit soort 'levensgevaarlijke dieren.' Zo ja, hoeveel? En welke soorten dieren zijn dat?

Antwoord:
In Nederland bestaat er alleen een vergunning voor het bezitten van bedreigde diersoorten. Het houden van gevaarlijke dieren is in Nederland niet verboden mits je aan de eisen zoals vermeld in artikel 425 van Wetboek van Strafrecht voldoet (1).

De Cites-vergunning (2) waar u op doelt heeft betrekking op het verhandelen of bezitten van bedreigde diersoorten. Dit zijn niet per definitie gevaarlijke dieren. Evengoed kan het voorkomen dat een dier niet bedreigd is maar mogelijk wel gevaarlijk. Een overzicht van het aantal Cites-vergunningen geeft dus geen volledig beeld van het aantal gevaarlijke reptielen.

Het aanvragen van een Cites-vergunning gaat via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De complete lijst met soorten die een Cites-certificaat vereisen is te vinden op http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/04/Soortenlijst%20CITES.pdf

Navraag bij de RVO heeft geen informatie over verleende vergunningen in de gemeente
Rotterdam opgeleverd.

Het is niet bekend hoeveel reptielen in Rotterdam worden verhandeld. De dieren worden verhandeld via dierenspeciaalzaken, internet en (reptielen)beurzen.
De grote groei in de handel die 10-15 jaar geleden plaatsvond is inmiddels gestagneerd.
Door beperkte kennis van zaken en tegenvallende verkopen zijn veel dierenspeciaalzaken weer gestopt met de verkoop van reptielen. Er zijn slechts enkele specialisten overgebleven.

Vraag 3:
Is de wethouder het ermee eens dat reptielen die een gevaar op kunnen leveren voor mensen in ieder geval niet gehouden dienen te worden?

Antwoord:
Ja, sommige soorten reptielen zijn naar ons idee ongeschikt om als huisdier te houden.
Wanneer is vastgesteld dat het welzijn van het dier niet kan worden gegarandeerd vanwege extreem moeilijke eisen aan ruimte, voeding of gedrag of het dier een duidelijk gevaar oplevert voor de houder en omgeving, dan zou dit dier naar onze mening niet gehouden mogen worden door een particulier. Al in 2004 heeft de Raad voor Dieraangelegenheden de minister geadviseerd over een positief- en negatieflijst waarbij bovenstaande aspecten in acht worden genomen. Deze lijst is volgens het college een goede basis voor de nog op te stellen positieflijst. De volgende soorten zouden volgens ons niet op de positieflijst thuishoren: zeeschildpadden, lederschildpadden, weekschildpadden, alligators, kaaimannen, krokodillen, diverse soorten agamen en leguanen, diverse soorten slangen zoals dwergboa’s, cobra-achtigen en zeeslangen.

Voorts wordt gesteld:

“Lokaal, met een APV, mag je als gemeente een verbod regelen op het houden van dieren die een gevaar kunnen zijn voor mensen zodra ze ontsnappen. Diverse andere gemeenten in Nederland hebben reeds een verbod op het houden van gevaarlijke dieren. Rotterdam kent dit verbod nog niet.”

Vraag 4:
Wil de wethouder vooruitlopend op de positieflijst reptielen een verbod op deze dieren in de APV regelen?

Antwoord:
Wij willen de mogelijkheden van een dergelijk verbod goed laten onderzoeken. De APV regelt veiligheid en openbare orde. De APV is niet bedoeld om zaken binnen het private domein te regelen en ziet voorts niet toe op dierenwelzijn. Weliswaar kent de APV een regeling inzake gevaarlijke dieren maar die is bedoeld plaatsen aan te wijzen om zo overlast of schade aan de openbare gezondheid tegen te gaan3. In de praktijk zijn er geen concrete plaatsen aan te wijzen waar er sprake is van overlast of gevaar door de aanwezigheid van reptielen omdat problemen zich zo zelden voordoen.

Voorts is recent de wet dieren vastgesteld die zich richt op het welzijn van dieren. Deze wet maakt het mogelijk dat de minister categorieën van dieren aanwijst die niet of onder bepaalde omstandigheden gehouden mogen worden. De eerste regeling (positieflijst zoogdieren) is reedswastgesteld en voor reptielen zal er ook een dergelijke positieflijst worden vaststellen. Wij gaan bij de Staatssecretaris aandringen op een spoedige komst
van deze positieflijst.


(1) “Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:
1e hij die een dier op een mens aanhitst of een onder zijn hoede staand dier, wanneer het een mens aanvalt, niet terughoudt;
2e hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier.”

(2) CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. CITES regelt de wereldwijde handel in ongeveer 5.000 beschermde diersoorten en 30.000 beschermde plantensoorten.

Interessant voor jou

SV: Bevindingen Inspectie SZW over veilig gebruik Suwinet

Lees verder

SV: Populatiebeheer grote grazers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer