Raads­vragen: De Silja


Indiendatum: 19 apr. 2024

Geacht college,

11 april jongstleden heeft commissie WIOSSAN een werkbezoek gebracht aan doorstroomvoorziening De Silja in de Merwehaven ten behoeve van statushouders uit Rotterdam en omgeving. Tijdens het werkbezoek hebben we vernomen dat er in deze voorziening maximaal 1500 statushouders verblijven waarvan 1000 tot de Rotterdamse taakstelling behoren en de rest tot omliggende gemeenten. Deze voorziening is operationeel tot eind 2024.

Partij voor de Dieren is van mening dat het onze ambitie moet zijn om deze statushouders zo snel mogelijk te laten integreren in de Nederlandse samenleving, in plaats van hen zes tot negen maanden te laten wachten (zoals aan ons is medegedeeld) tot hun officiële huisvesting waarna ze ‘mogen’ starten met hun inburgeringstraject. Tijdens ons bezoek hebben we meerdere uitvoeringsgebreken geconstateerd.

Het is aan ons bekend gemaakt dat op De Silja een zogenoemde vroege start van de inburgering werd gemaakt met statushouders in de leeftijdsgroep 18 tot 27 jaar. Dit kleinschalige traject was bedoeld om op vrijwillige basis deze doelgroep alvast te voorzien van een inburgeringstraject[1]. Tijdens ons bezoek hebben meerdere medewerkers gemeld dat dit traject stokt door onder andere langdurige ziekte van een betrokken ambtenaar van de gemeente Rotterdam.

1. Is de wethouder op de hoogte van dit ‘langdurige’ probleem? Zo ja, welke stappen zijn ondernomen om dit probleem op te lossen? Zo nee, waaraan ligt dat?

2. Hoeveel statushouders krijgen op dit moment taallessen aangeboden op De Silja in het kader van de vroege start?

3. Wordt met de vroege start ook een officiële start gemaakt met inburgering overeenkomstig de Inburgeringswet?

We hebben verder ook vernomen dat er op de doorstroomlocatie een W&I-consulent aanwezig is om de statushouders te helpen met een mogelijke baan. Bewoners meldden echter dat ze niet voldoende geholpen zijn.

4. Is de wethouder op de hoogte van dit probleem?

5. Hoeveel statushouders zijn tot nu toe aan een baan geholpen via deze W&I-consulent? Is de wethouder tevreden over dit aantal?

Enkele bewoners van De Silja vertelden dat ze nu werken en dat ze zelf deze baan gevonden hebben.

6. Hoe is het mogelijk dat de nieuwkomers zelf beter inzicht hebben op een baan dan de gemeente? Graag uitgebreide toelichting over deze aantallen.

Een zeer uitgesproken klacht van de bewoners op De Silja betreft de voedselvoorziening. Er wordt geen rekening gehouden met de smaak en eetwensen van de bewoners. Meerdere bewoners hebben ons verteld dat ze graag willen meekoken op deze locatie. Dit wordt echter door de cateraars niet geaccepteerd. Dit zou volgens ons een uitstekende mogelijk bieden voor het opleiden van de bewoners in de horecabranche.

7. Hoe komt dat er niet verder wordt onderzocht of dit tot een mogelijkheid behoort?

8. Is de wethouder van plan om een speciaal horecatraject te starten voor een kleinschalige groep statushouders die in deze sector werkzaam willen zijn? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/9318dc5d-4b16-433b-bcf5-3760ce9473a0?documentId=b7d2a936-2377-47aa-8699-f4197aba1107, zie antwoord op vraag 3