Raads­vragen: Begrazing langs de snelweg


Indiendatum: 15 feb. 2022

Geacht college,

Begin januari van dit jaar verscheen er een artikel[1] op de website van RTV Rijnmond over een Rotterdamse schaapsherder die zijn kudde inzet voor begrazing langs de snelwegen A20 en A16, meestal in het voorjaar. In het artikel wordt de schaapsherder opgevoerd, die hierover zegt:

Vanaf half maart of begin april gaan we met kuddes van zo'n 250 schapen weer het onderhoud doen."

1. Worden er volgens u schaapskuddes ingezet voor begrazing van weides langs snelwegen die binnen het grondgebied van Rotterdam vallen? Indien ja, waar?

2. Weet u waarom er überhaupt weides langs snelwegen worden onderhouden door middel van het korthouden van vegetatie, gezien het feit dat deze weides geen publiekslocaties zijn? Ligt er een ecologische reden aan ten grondslag?

Snelwegen zorgen voor luchtverontreiniging en geluidshinder. Wij zijn benieuwd of deze milieuschade effect heeft op het welzijn van schapen. Voor de mens zijn dergelijke effecten sowieso evident schadelijk.

3. Wat is er volgens u bekend over de gevolgen van luchtverontreiniging of geluidshinder voor schapen die hier gedurende langere tijd aan worden blootgesteld?

Op 11 januari van dit jaar heeft de gemeente Rotterdam op de website Tenderned – het online tendersysteem van de Nederlandse overheid – een gegunde opdracht aangekondigd[2], als resultaat van een aanbesteding. De aanbesteding van de gemeente ziet toe op de begrazing van weides door schapen in deelgebieden van Rotterdam en is gegund aan het bedrijf M.A. Oosthoek Landschapsbeheer. Het betreft een vorm van groenonderhoud. In het geval van deze aanbesteding is een raamovereenkomst gesloten met de partij aan wie de opdracht is gegund.

4. Weet u of begrazing van weides langs snelwegen wordt uitgevoerd binnen de gegunde opdracht? Indien ja, zijn deze groenpercelen opgenomen in het bestek van de onderhavige aanbesteding of komt de keuze voor begrazing van weides tot stand in dialoog tussen opdrachtgever (gemeente Rotterdam) en opdrachtnemer (M.A. Oosthoek Landschapsbeheer) als onderdeel van de raamovereenkomst?

5. Hanteert u het voorzorgsbeginsel in het komen tot een keuze voor begrazing op bepaalde plekken in de stad, in zoverre dat u sommige groenpercelen uitsluit als het wetenschappelijk onzeker is welke effecten te verwachten zijn voor schapen die daar grazen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, betreft het hier weides die langs snelwegen liggen?

6. Welke dierenwelzijnseisen zijn gesteld in de aanbesteding voor begrazing van weides door schapen in de gebieden van Rotterdam? Zijn luchtkwaliteit of geluid bijvoorbeeld als criteria gesteld voor het al dan niet begrazen van weides in sommige delen van de stad?

7. Acht u het omwille van dierenwelzijn opportuun kwaliteitseisen te stellen aan de fysieke omgeving van weides die in aanmerking komen voor begrazing binnen de gegunde opdracht, bijvoorbeeld ten aanzien van luchtkwaliteit, geluidshinder of hittestress?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.rijnmond.nl/nieuws/1449771/eerste-lammetjes-van-het-jaar-net-voor-het-vuurwerk-geboren-ik-verwacht-er-meer-dan-duizend

[2] https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/249176/publicatie

Indiendatum: 15 feb. 2022
Antwoorddatum: 12 jul. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Polystyreen waait alle kanten op

Lees verder

Raadsvragen: Plannen Parkhaven in strijd met provinciaal beleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer