Groen­schade als gevolg van het Vrije Volk festival


Indiendatum: sep. 2015

Geacht college,

Afgelopen zaterdag had in het Vroesenpark in Blijdorp het Vrije Volk festival plaats. De Partij voor de Dieren heeft al in een eerder stadium haar zorgen geuit over de festivalisering van parken (zie kenmerken 15bb4091 en 15bb6415). Wij ageren tegen het park als festivallocatie omdat de kans op groenschade aanzienlijk is. Specifiek over het Vrije Volk festival willen we het volgende vragen:

1. Is in de voorschouw schade aan bomen, struiken en/of grasvelden geconstateerd?

2. Is het college bereid de verslaglegging met betrekking tot de voorschouw, indien voorhanden, aan de Raad te doen toekomen? Indien nee, waarom niet?

3. Is in de naschouw schade aan bomen, struiken en/of grasvelden geconstateerd? Indien ja, hoe en wanneer is de groenschade veroorzaakt?

4. Is het college bereid de verslaglegging met betrekking tot de voorschouw, indien voorhanden, aan de Raad te doen toekomen? Indien nee, waarom niet?

Het Vrije Volk festival is niet onopgemerkt gebleven. Uit een krachtenbericht in de Rotterdamse editie van het Algemeen Dagblad van 31 augustus jongstleden blijkt dat er bij DCMR 39 klachten zijn binnengekomen. De organisatie van het festival is blij met dit aantal. Wij niet. De binnengekomen klachten verbloemen de ergernis over geluidsoverlast van bewoners rondom het Vroesenpark die allengs murw gebeukt zijn door de vele evenementen in hun buurt. Om nog maar te zwijgen over bewoners die de 29ste hun buurt zijn ontvlucht om de herrie te vermijden.

5. Welk oordeel velt het college over het aantal klachten dat over het Vrije Volk festival is binnengekomen?

6. Vormt het aantal klachten voor het college een reden om in de toekomst een vergunning voor een evenement te weigeren aan een bepaalde organisator en/of locatie? Indien ja, hoe worden klachten verankerd in de afwegingen die het college maakt? Indien nee, wat is volgens het college het nut van klagen?

7. Heeft DCMR geluidsmetingen verricht? Indien ja, wat is de uitkomst van deze metingen? Indien nee, waarom niet?

8. Is het college bereid te accepteren dat geluidsnormen maar in beperkte mate iets zeggen over de beleving van hen die worden blootgesteld aan versterkte muziek en bastonen?

Indiendatum: sep. 2015
Antwoorddatum: 6 okt. 2015

Op 3 september 2015 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over Groenschade als gevolg van het Vrije Volk Festival

Inleidend wordt gesteld:

Afgelopen zaterdag had in het Vroesenpark in Blijdorp het Vrije Volk festival plaats. De Partij voorde Dieren heeft al in een eerder stadium haar zorgen geuit over de festivalisering van parken (zie kenmerken 15bb4091 en 15bb6415). Wíj ageren tegen het park als festivallocatie omdat de kans op groenschade aanzienlijk is. Specifiek over het Vrije Volk festival willen we het volgende vragen.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is in de voorschouw schade aan bomen, struiken en/of grasvelden geconstateerd?

Antwoord:
Zoals bij ieder festival is er een voorschouw uitgevoerd, waarbij er afspraken zijn gemaakt over het gebruik van rijplaten. Er is geen schade geconstateerd. Omdat de voorschouw als nulmeting wordt gebruikt, zijn er foto's gemaakt.

Vraag 2:
Is het college bereid de verslaglegging met betrekking tot de voorschouw, indien voorhanden, aan de Raad te doen toekomen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, er is geen verslag beschikbaar.

Vraag 3:
Is in de naschouw schade aan bomen, struiken en/of grasvelden geconstateerd? Indien ja, hoe en wanneer is de groenschade veroorzaakt?

Antwoord:
Tijdens de naschouw is schade geconstateerd aan de grasmat, veroorzaakt door het aanleveren en afvoeren van materiaal. De organisatie krijgt de gelegenheid om de schade zelf te herstellen met één van de aannemers die het groen- en/of padenonderhoud uitvoert in Rotterdam. Dit gebeurt op voorwaarden van en onder toezicht van de gemeente Rotterdam.

Vraag 4:
Is het college bereid de verslaglegging met betrekking tot de voorschouw, indien voorhanden, aan de Raad te doen toekomen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij gaan er vanuit dat hier wordt gevraagd om een verslag van de naschouw. Er is van noch van de voorschouw noch van de naschouw een verslag beschikbaar.

Voorts wordt gesteld:

Het Vrije Volk festival is niet onopgemerkt gebleven. Uit een krachtenbericht in de Rotterdamse editie van het Algemeen Dagblad van 31 augustus jongstleden blijkt dat er bij DCMR 39 klachten zijn binnengekomen. De organisatie van het festival is blij met dit aantal. Wij niet. De binnengekomen klachten verbloemen de ergernis over geluidsoverlast van bewoners rondom het Vroesenpark die allengs murw gebeukt zijn
door de vele evenementen in hun buurt. Om nog maar te zwijgen over bewoners die de 29ste hun buurt zijn ontvlucht om de herrie te vermijden.

Vraag 5:
Welk oordeel velt het college over het aantal klachten dat over het Vrije Volk festival is binnengekomen?

Antwoord:
Muziekevenementen in de buitenruimte gaan vaak gepaard met ervaren overlast voor omwonenden. Dat omwonenden daarvan melding zouden doen bij de meldkamer van de DCMR was dan ook verwacht. Alle klachten en meldingen worden als onderdeel van het
verloop van het gehele evenement meegenomen in de evaluatie. Het college verbindt op voorhand geen oordeel aan het aantal meldingen van geluidsoverlast bij de DCMR.

Vraag 6:
Vormt het aantal klachten voor het college een reden om in de toekomst een vergunning voor een evenement te weigeren aan een bepaalde organisator en/of locatie? Indien ja, hoe worden klachten verankerd in de afwegingen die het college maakt? Indien nee, wat is volgens het college het nut van klagen?

Antwoord:
Nee, in dit geval niet, De organisator heeft zich aan de voorschriften gehouden en heeft een kwalitatief goed, veilig en ordentelijk evenement georganiseerd. Zoals in antwoord op vraag 5 reeds is vermeld, gaan muziekevenementen in de buitenruimte gepaard nu eenmaal met geluidsoverlast. Het college streeft ernaar de lusten en de lasten van evenementen zo goed mogelijk over de stad en in de tijd te spreiden. Daarbij is het college van mening dat alle geschikte locaties jaarlijks incidenteel gebruikt moeten kunnen worden voor evenementen. Dat geldt ook voor het Vroesenpark.
De geregistreerde klachten vormen belangrijke input voor de evaluaties van evenementen en wegen mee in de besluitvorming over volgende evenementen en de benodigde maatregelen. Daarnaast kan op basis van meldingen van geluidsoverlast tijdens het evenement gericht gemeten worden of de voorschriften op een bepaald moment op een specifieke locatie worden overtreden. Zo ja, dan kan direct ingegrepen
worden.

Vraag 7:
Heeft DCMR geluidsmetingen verricht? Indien ja, wat is de uitkomst van deze metingen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. DCMR heeft gedurende het evenement de geluidsniveaus doorlopend gemeten. De geproduceerde geluidsniveaus zijn voortdurend binnen de gestelde voorschriften gebleven.

Vraag 8:
Is het college bereid te accepteren dat geluidsnormen maar in beperkte mate iets zeggen over de beleving van hen die worden blootgesteld aan versterkte muziek en bastonen?

Antwoord:
Ja. De gestelde voorschriften in de evenementenvergunning zijn het resultaat van afweging van belangen. De voorschriften vertegenwoordigen enerzijds een acceptabel geachte geluidsbelasting van de omgeving voor een bepaalde duur, en anderzijds een acceptabel geacht geluidsniveau voor een geslaagd evenement. Geluidsnormen zeggen per definitie weinig over de individuele subjectieve beleving van overlast. Een bewoner kan het geluid te hard vinden, terwijl een bezoeker van het evenement het geluid te zacht vindt. Wat de één beschouwt als mooie muziek, beschouwt de ander als herrie.
Met het stellen van de geluidsvoorschriften wordt de belangenafweging geobjectiveerd en handhaafbaar gemaakt.

Interessant voor jou

Aanbesteding kunstproject “Kissing Earth” van Olafur Eliasson – Deel II

Lees verder

ACTUALITEIT: Deelname Low Car Diet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer