Brand­brief van zorgor­ga­ni­saties aan minister Schippers inzake vuur­werk­verbod


Indiendatum: mei 2014

Rotterdam, 2 mei 2014

Geacht college,

In de Telegraaf van 30 april jongstleden was te lezen dat 9 grote zorgorganisaties, waaronder het Oogziekenhuis Rotterdam, pleiten voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk en dat ze hierover een brandbrief hebben gestuurd naar minister Schippers. Reden voor deze brandbrief was het onacceptabel hoge aantal vuurwerkslachtoffers en het geringe effect van voorlichtingscampagnes over verantwoord vuurwerkgebruik. Ook afgelopen jaarwisseling vielen er, landelijk, weer bijna 700 vuurwerkgewonden (een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van de voorgaande jaarwisseling) en was er helaas 1 vuurwerkdode te betreuren.

1) Kent u het bericht uit de Telegraaf van 30 april 2014 waarin deze zorgorganisaties pleiten voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk?

2) Bent u bekend met de inhoud van deze brandbrief? Indien ja, bent u het eens of oneens met de inhoud van deze brandbrief? En wat is uw motivatie hierbij?

Onlangs werd ook bekend dat de burgemeester van Hilversum komende jaarwisseling wil komen met een algemeen plaatselijke verordening die het afsteken van knal- en siervuurwerk in het centrum verbiedt. Tevens is onlangs gebleken dat ongeveer 30% van alle burgemeesters voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk is.

3) Is het college bereid om ook in Rotterdam tijdens de komende jaarwisseling te experimenteren met een vuurwerkverbod in (een deel van) het centrum van Rotterdam? Indien nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren was landelijk de eerste partij die aandacht vroeg voor overlast tijdens de jaarwisseling vanwege de vuurwerktraditie en die voor een verbod op consumentenvuurwerk pleitte. Niet alleen mensen en het milieu zijn de dupe van deze traditie, maar ook een onvoorstelbaar aantal dieren beleeft tijdens de jaarwisseling een uitermate angstige tijd. Voor dieren is vuurwerk namelijk helemaal een verschrikking. Slapende, dagactieve dieren worden door het vuurwerk ernstig verstoord en voelen zich hierdoor opgejaagd en angstig. Ze zijn niet gewend om in het donker actief te zijn en hebben een veel slechter oriëntatievermogen dan bij daglicht. Nachtdieren worden opgeschrikt en verjaagd tijdens hun nachtelijke foerageeractiviteiten en kunnen die nacht nauwelijks aan het, in deze over het algemeen koude nacht, zo broodnodige voedsel komen. Wie weet hoe katten en honden in de stress schieten van vuurwerk kan zich er een voorstelling van maken hoe erg het voor de dieren buiten is.

4) Is het college bereid om een vuurwerkverbod in te stellen voor de Rotterdamse parken om in elk geval dieren in deze parken te ontzien? Indien nee, waarom niet?

5) Is het college bereid om een vuurwerkverbod in te stellen rondom de singels, vlieten en andere Rotterdamse wateren om in elk geval watervogels te ontzien? Indien nee, waarom niet?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet,

J.D. van der Lee

Indiendatum: mei 2014
Antwoorddatum: 3 jun. 2014

Aan de Gemeenteraad.

Op 5 mei 2014 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (pvdD) ons schriftelijke vragen over "Brandbrief van zorginstanties aan Minister Schippers inzake vuurwerkverbod".

Inleidend wordt gesteld:
"In de Telegraaf van 30 april jongstleden was te lezen dat 9 grote zorgoranisaties, waaronder het Oogziekenhuis Rotterdam, pleiten voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk en dat hierover een brandbrief hebben gestuurd naar minister Schippers. Redem voor deze brandbrief was het onacceptabel hoge aantal vuurwerkslachtoffers en het geringe effect van voorlichtingscampagnes over verantwoord vuurwerkgebruik. Ook afgelopen jaarwisseling vielen er, landelijk, weer bijna 700 vuurwerkgewonden (een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van de voorgaande jaarwisseling) en was er helaas 1 vuurwerkdode te betreuren."

Hieronder volgende vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kent u het bericht uit de Telegraaf van 30 april 2014 waarin deze zorgorganisaties pleiten voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk?

Antwoord:
Ja.

Vraag 2:
Bent u bekend met de inhoud van deze brandbrief? Indien ja, bent u het eens of oneens met de inhoud van deze brandbrief? En wat is uw motivatie hierbij?

Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met de inhoud van deze brandbrief.
Bij brief van 20 februari 2014 heeft de burgemeester uw raad ter informatie een afschrift gestuurd van de brief over vuurwerk die de burgemeester mede namens de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag en Utrecht aan het kabinet heeft gestuurd.

In die brief zijn als gemeenschappelijke vertrekpunten genoemd dat:
1. het in stand houden van de huidige wijze van viering van oud en nieuw, in het bijzonder van het afsteken van vuurwerk, niet in redelijke verhouding staat tot het letsel, de schade, veiligheidsproblemen en maatschappelijke overlast die het tot gevolg heeft;
2. de constatering dat een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling op dit moment niet is te handhaven, omdat deze traditie te diep in de Nederlandse samenleving is geworteld en te veel mensen zelf vuurwerk willen afsteken. De inzet van de overheid zou zich naar onze stellige mening moeten richten op het weloverwogen terugdringen van de negatieve gevolgen van het afsteken van vuurwerk.

Wij pleiten dus niet voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk.

Vraag 3:
Is het college bereid om ook in Rotterdam tijdens de komende jaarwisseling te experimenteren met een vuurwerkverbod in (een deel van) het centrum van Rotterdam? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De burgemeester gaat op korte termijn overleggen met politie en Openbaar Ministerie over de manier waarop we gebruik willen maken van de nu ter beschikking staande mogelijkheden om overlast en schade van vuurwerk te beperken. Daarbij zal ook aan de orde komen of wij een gebeidsgebonden vuurwerkverbod willen toepassen. Wij zullen u informeren over de resultaten van dat overleg.

Vervolgens wordt gesteld:

"De Partij voor de Dieren was landelijk de eerste partij die aandacht voreg voor overlast tijdens de jaarwisseling vanwege de vuurwerktraditie en die voor een verbod op consumentenvuurwerk pleitte. Niet alleen mensen en het milieu zijn de dupe van deze traditie, maar ook een onvoorstelbaar aantal dieren beleeft tijdens de jaarwisseling een uitermate angsite tijd. Voor dieren is vuurwerk namelijk helemaal een verschrikking. Slapende, dagactieve dieren worden door het vuurwerk ernstig verstoord en voelen zich hierdoor opgejaagd en angstig. Ze zijn niet gewend om in het donker actief te zijn en hebben een veel slechter oriëntatievermogen dan bij daglicht. Nachtdieren worden opgeschrikt en verjaagd tijdens hun nachtelijke foerageeractiviteiten en kunnen die nacht nauwelijks aan het, in deze over het algemeen koude nacht, zo broodnodige voedsel komen. Wie weet hoe katten en honden in de stress schieten van vuurwerk kan zich er een voorstelling van maken hoe erg het voor de dieren buiten is."

Vraag 4:
Is het college bereid om een vuurwerkverbod in te stellen voor de Rotterdamse parken om in elk geval dieren in deze parken te ontzien? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
In het bovengenoemde overleg met politie en Openbaar Ministerie over het beperken van de negatieve gevolgen van het afsteken van vuurwerk (zie ook het antwoord op vraag 2) zullen we ter bevordering van het dierenwelzijn welwillend onderzoeken of het instellen van een vuurwerkverbod in parken mogelijk is. Dat onderzoek zal betrekking hebben op toezicht en handhaving.

Vraag 5:
Is het college bereid om een vuurwerkverbod in te stellen rondom de singels, vlieten en andere Rotterdamse wateren om in elk geval watervogels te ontzien? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4.


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer