Motie: Verbreek alle banden met de fossiele industrie


8 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 8 en 10 november 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2023,

constaterende dat

  • De gemeente Rotterdam op diverse beleidsvelden bestuurlijke relaties onderhoudt met bedrijven in de fossiele industrie, zoals bijvoorbeeld in het klimaatbeleid (e.g. klimaattafels), op (techniek)onderwijs en in het domein van werk en inkomen (e.g. leerwerkakkoorden);

overwegende dat

  • Ruim negentig procent van de stedelijke CO2-uitstoot voortkomt uit bedrijvigheid in het havenindustrieel complex, veroorzaakt door de fossiele bedrijven die er actief zijn;
  • Bestuurlijke relaties met de fossiele industrie leiden tot bestuurlijke lock-in, omdat de gemeente hiermee onderdeel wordt van het probleem;
  • Het college de aanwezigheid van de fossiele industrie in onze stad legitimeert door haar partner te maken in de uitvoering van publiek beleid;

van mening dat

  • Het klimaat zich niks aantrekt van overlegstructuren, afsprakenkaders of intentieovereenkomsten;
  • Uitstel van noodzakelijke klimaatactie altijd in het voordeel is van de status quo, en in het nadeel van de planeet;

verzoekt het college

  • Alle (financiële) banden met fossiele bedrijven te verbreken;
  • Andere organisaties aan te sporen om hetzelfde te doen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen