Motie: Krimp inten­sieve veehou­derij voor ruimte in de stad


28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 september 2023, ter bespreking van de ontwerp-partiële herziening Omgevingsvisie Rotterdam – Oostflank,

constaterende dat

  • Het college woningen wil toevoegen door binnenstedelijk te bouwen (‘verdichten’);

voorts constaterende dat

  • Ruim de helft van Nederland uit landbouwgrond bestaat;

overwegende dat

  • De stad een belangrijk ecosysteem is voor diverse diersoorten, zoals egel of vos;
  • Stadsnatuur een steeds belangrijkere rol gaat spelen door verschraling van natuurwaarden op het platteland;
  • Rotterdammers lucht en ruimte nodig hebben om zich goed te voelen en te kunnen ontspannen;

overwegende dat

  • De intensieve veehouderij alle potentieel beschikbare ruimte voor allereerst nieuwe natuur en daarna tevens woningbouw opslokt en desastreuze gevolgen heeft voor aanwezige natuurwaarden, als gevolg van stikstofuitstoot en het gebruik van bestrijdingsmiddelen;
  • De landbouwsector voor het grootste deel exporteert, minimaal bijdraagt aan inkomsten voor de schatkist en ook nauwelijks werkgelegenheid biedt;
  • Een forse krimp van het aantal landbouwhuisdieren ertoe bijdraagt dat woningen kunnen worden gebouwd buiten de stad, teneinde zowel te voorzien in huisvesting als de steden groen en leefbaar te houden;

verzoekt het college

  • Om na de verkiezingen van 22 november, in de formatiefase, het Rotterdamse standpunt inzake goede ruimtelijke ordening kenbaar te maken aan de onderhandelende partijen, te weten een krimp van de intensieve veehouderij met 75% om zo landbouwgrond vrij te spelen voor onder meer woningbouw;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Red. V.T.V. De Venhoeve

Lees verder

Motie: Grond voor grond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer