Motie: De jeugdige parti­cipant omarmd


7 juli 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 5 juli 2022, ter bespreking van het jaarverslag van de gemeentelijke Kinderombudsman 2021, alsmede de reactie van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het jaarverslag,

constaterende dat

 • Een eenvoudige motie over een kader voor jeugd- en jongerenparticipatie meer dan een jaar moest wachten op de afdoening;
 • De wethouder aangaf dat heel veel verschillende onderdelen van het concern betrokken zijn bij jeugdparticipatie maar feitelijk niemand er van is.

voorts constaterende dat

 • De kinderombudsman heldere taal spreekt in het jaarverslag. Er gaan dingen goed in de jeugdzorg maar er zijn ook een aantal dingen die verbeterd moeten worden en daar heeft ze duidelijke aanbevelingen voor gedaan:
  • Maak je beleid over kinderen, dan maak je beleid met kinderen.
  • Is de jeugdige deelnemer aan de zorg, dan is de jeugdige participant over het eigen zorgproces en gevoerd beleid.
  • Is de jeugdige deelnemer van de beleidsontwikkeling van de gemeente, dan is de jeugdige participant over het beleid;

overwegende dat

 • Een goede organisatie van de participatie van Rotterdammers bij formuleren van beleid, uitvoeren van beleid en evalueren van en rapporteren over beleid cruciaal is in de poging om Rotterdammers beter te betrekken en te werken aan herstel van de kloof tussen burger en politiek;
 • We in de komende periode significante verbeteringen willen zien op het terrein van de jeugd- en jongerenparticipatie, mede op grond van de constateringen die de Kinderombudsman maakt in haar onderzoek naar regelingen voor kinderen en jeugd, waarvan de aanbevelingen in het jaarverslag tevens zien op meer betrokkenheid en vertrouwen van hulpverleningsinstanties naar ouders en jeugdigen voor, tijdens en na een zorgtraject;
 • Het centraal beleggen van jeugd- en jongerenparticipatie en die een overall verantwoordelijkheid geven over beleid, het kader voor jeugd- en jongerenparticipatie, inzet van instrumenten en beheer van het budget de slagvaardigheid rondom dit thema zeker ten goede zal komen;

verzoekt het college

 • Te komen met kaders voor jeugdparticipatie, samengesteld in samenwerking met de Kinderombudsman en kinderen/jongeren, daarin meegenomen ook kinderen onder de twaalf jaar oud en hierover regelmatig te rapporteren aan de Raad;
 • Te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn van het centraal beleggen van deze kaders in de gemeentelijke organisatie en daarin het beleid, inzet van instrumenten, beheer van budget en rapportage over jeugd- en jongerenparticipatie te regelen en terug te koppelen naar de Raad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Uitzondering op voederverbod voor hen die dieren in nood helpen

Lees verder

Motie: Eén gezin, één aanpak, één regisseur, CHECK!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer