Motie: Inte­gri­teits­meldpunt voor raads­leden


15 februari 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 februari 2024, ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam over ‘Ambtelijke integriteit’ alsmede het voorstel tot vaststelling van de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

overwegende dat

  • Raadsleden meldingen kunnen ontvangen over niet-integer handelen van de gemeente;
  • Er formeel geen meldpunt of loket bestaat binnen de ambtelijke organisatie waar raadsleden met hun melding terecht kunnen;

overwegende dat

  • Gemeenteraadsfracties voor burgers vaak het eerste aanspreekpunt vormen als er vermoedens bestaan over schendingen van ambtelijke integriteit, als ‘gezicht’ van het openbaar bestuur in onze stad;
  • Het belangrijk is dat raadsleden met kennis van niet-integer handelen een goede mogelijkheid krijgen geboden om werk te maken van een melding over (mogelijke) integriteitsschending, teneinde vertrouwen van burgers in overheid én politiek te herstellen;

verzoekt het college

  • Een duidelijk meldpunt binnen de gemeentelijke organisatie in te richten voor raadsleden waar zij met meldingen over niet-integer ambtelijk handelen terecht kunnen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Alle dieren zijn gelijk

Lees verder

Motie: Beter benutten, behoud kleine woningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer