Motie: Geen nieuwe bebouwing in de Bonnen­polder


31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 31 januari 2019, ter bespreking van de toekomst van de Bonnenpolder,

constaterende dat

  • De Bonnenpolder onderdeel is van ontwikkelgebied Oranjebonnen, waar een nieuw bestemmingsplan voor ontworpen wordt;

overwegende dat

  • De Bonnenpolder nu een open landschap is en wordt gekenmerkt door een authentieke krekenstructuur, historische gorzen en weidse uitzichten en daarmee een mooi contrast vormt met de kassen in het Westland en de oprukkende verstedelijking in de regio;
  • Het open landschap het leefgebied is van diverse vogelsoorten die het momenteel erg zwaar hebben in de regio, zoals de kievit, scholekster, zomertaling, boerenzwaluw en gele kwikstaart;

verzoekt het college

  • Geen nieuwe bebouwing toe te staan in de Bonnenpolder;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen