MOTIE Dier­vrien­delijk bouwen is de norm


10 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

constaterende dat

  • Steden belangrijke leefgebieden zijn voor diverse soorten vogels (e.g. gierzwaluw en de huismus) en vleermuizen, met name door verschraling van het platteland;
  • In bouwprojecten (nieuwbouw of renovatie van bestaande bouw) onvoldoende rekening wordt gehouden met het belang van steden voor de instandhouding van de soortenrijkdom;
  • De Bouwverordening Rotterdam 2010 geen eisen stelt ten aanzien van toepassingen die de instandhouding van de soortenrijkdom bevorderen;

overwegende dat

  • Diervriendelijke toepassingen in gebouwen bij nieuwbouw of renovatie nauwelijks meerkosten met zich meebrengen als aan de 'voorkant', dat wil zeggen van meet af aan, wordt gedacht aan het welzijn van vogels en vleermuizen die zich in de gebouwen willen nestelen;
  • Een rijke variëteit aan soorten een absolute meerwaarde is voor de beleefbaarheid van de bebouwde omgeving;

verzoekt het college

  • Diervriendelijk bouwen te verankeren in de Bouwverordening Rotterdam 2010, door een nieuwe paragraaf toe te voegen waarin toepassingen voor behoud van natuurwaarden op of aan gebouwen is geregeld;
  • In overleg te treden met woningcorporaties en ontwikkelaars om diervriendelijke toepassingen te promoten als er gebouwd wordt, bijvoorbeeld voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE De stadsconservator moet blijven

Lees verder

MOTIE Goed plan(t)!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer