Motie: De baten en lasten van ruim­te­lijke ordening


12 oktober 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 oktober 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Biodiversiteitskader,

constaterende dat

  • Ruimtelijke ordening gepaard gaat met een herschikking van functies;
  • Methodes en meetinstrumenten voorhanden zijn om de baten en lasten van ruimtelijke inrichting in kaart te brengen;

voorts constaterende dat

  • Biodiversiteit in die zin kan worden vertaald in ecosysteemdiensten, waarmee een monetaire waarde kan worden toebedeeld aan stedelijk groen, stadsnatuur en soortenrijkdom;

overwegende dat

  • Ecosysteemdiensten van vitaal belang zijn voor onze leefomgeving, maar geen beslag krijgen in de beperkte reikwijdte van grondexploitaties;

van mening dat

  • Een gefundeerde keuze van de gemeenteraad voor een plan of ontwikkeling niet kan worden gemaakt zonder de baten en lasten in de toekomst te vergelijken met die van het heden;

verzoekt het college

  • Bij voorstellen voor majeure ruimtelijke ordening de baten en lasten van een toekomstig plan of ontwikkeling te vergelijken met de situatie van het heden;
  • Ecosysteemdiensten daarin integraal te verwerken;
  • Als majeur te beschouwen: structuurvisies en (herzieningen van) omgevingsvisies;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Biodiversiteit integraal in grondbeleid

Lees verder

Motie: Lokale initiatieven denken mee over inkoop groenonderhoud

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer