Initi­a­tief­voorstel: Verbod op het verspreiden van confetti


Ingediend in de raads­ver­ga­dering van 3 oktober 2019

3 oktober 2019

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor:

  • Een verbod op het verspreiden van confetti op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Waarom dit voorstel? En waarom nu voorgelegd?

Voorgesteld wordt om een verbod op het verspreiden van confetti op te nemen in de APV. De APV wordt derhalve aangepast in verband met de introductie van het verbod. Voorziene inwerkingtreding van de gewijzigde APV is in januari 2020.

Relatiemet het coalitieakkoord / collegetargets / aangenomen moties/ toezeggingen / etc.?

  • Beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid R.T.J. van der Velden over 'Confettischieten op festival' (19bb15471);
  • Beantwoording van de schriftelijke vragen van raadsleden R.T.J. van der Velden en A. Kockelkoren over 'Verbod op verspreiden van confetti in de APV – vervolgvragen op 19bb15471' (19bb18990).

Toelichting:

U wordt voorgesteld om per januari 2020 een wijziging van de APV door te voeren. Wij willen deze wijziging laten samenvallen met de periodieke, halfjaarlijkse herziening van de APV. Het huidige voorstel betreft de volgende wijziging:

  • Verbod tot verspreiden van confetti

In Rotterdam wordt met enige regelmaat confetti verspreid. Lange tijd werd er niet of nauwelijks stilgestaan bij de overlast die hiermee gepaard gaat en de gevolgen van het verspreiden van dergelijke confetti voor de natuur en het milieu. De confetti komt onvermijdelijk op enig moment weer naar beneden en verwordt dan tot zwerfvuil.

Deze nieuwe bepaling is erop gericht het verspreiden van confetti te verbieden in Rotterdam. Verspreiding gebeurt momenteel door middel van elektriciteit of door drukmiddelen als poppers, knallers, shooters, blowers, machines of kanonnen die zowel machinaal als met de hand aangestuurd worden. Met een verbod wordt zwerfafval, overlast, milieuverontreiniging, dierenleed en brandgevaar dat wordt veroorzaakt door het verspreiden van confetti, tegengegaan. Het verbod geldt voor alle soorten confetti (snippers, streamers en serpentines) en het maakt daarbij niet uit van welk materiaal de confetti is gemaakt (papier, kunststof, metaal, enzovoorts).

Confetti komt na verspreiding ongecontroleerd neer op het aardoppervlak en veroorzaakt op de bodem en in het water zwerfafval en schade aan het milieu. Het richt bovendien schade aan bij verschillende dieren,zoals vogels en vissen. Dieren zien confetti aan voor voedsel en stikken erin. Tot slot vormt confetti een veiligheidsrisico wegens brandgevaar.

Op grond van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 is het verboden om een stof of voorwerp op de bodem achter te laten op een wijze die aanleiding kan geven tot nadelige beïnvloeding van het milieu. Omdat confetti veelal wordt weggeschoten in de luchten niet direct op de bodem wordt achtergelaten, is het verspreiden op grond van deze bepaling inde Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 niet handhaafbaar. Daarbij geldt dat ongeveer zes tiende van de gemeente Rotterdam in particulier beheer is, alwaar de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 niet van kracht is. Het is zeer aannemelijk dat confetti weggeschoten vanaf de openbare weg neerdaalt op gronden in particulier beheer. Eigenaars van eigen grond en gebouwen in Rotterdam kunnen momenteel geen beroep doen op bestuursrechtelijk instrumentarium om opruimkosten en schade te verhalen op verspreiders van confetti. Confetti kan voorts neerdalen in boomtoppen, alwaar de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 niet van kracht is. Tot slot kan confetti neerdalen in randgemeenten waar de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 niet van kracht is.

Bovendien valt confetti nauwelijks op te ruimen. Het verspreidingsgebied van openbare gebeurtenissen waar confetti wordt weggeschoten, kan nooit met zekerheid worden vastgesteld. De wind speelt een bepalende rol in de richting waarin confetti wordt weggeschoten, maar wind is ook een zeer grillige en moeilijk voorspelbare factor.

Een verbod op het verspreiden van confetti sluit aan op – en draagt bij aan – het verwezenlijken van de ambities van Rotterdam op het gebied van duurzaamheid. De wijze van (bestuursrechtelijk) handhaven wordt voorzien binnen de reguliere werkzaamheden en dus zonder inzet van extra capaciteit. Inmiddels hebben diverse gemeenten al vergelijkbare regelgeving, hebben dit in voorbereiding of zijn voornemens dit te doen. De gemeente Utrecht heeft onlangs aangekondigd het verspreiden van plastic en metalen confetti te gaan verbieden.

De afbraaktijd van confetti is (mede) afhankelijk van het gebruikte materiaal, de plek waar de confetti neerdaalt, zonlicht, temperatuur en zuurgraad van de omgeving. Kunststoffen confetti blijft voor altijd liggen. Papieren confetti is het meest gunstig voor wat betreft afbraaktijd, maar veel papieren confetti heeft een glanzende coating (vergelijkbaar met het glanzende titelblad van tijdschriften). Dan bevat de confetti stoffen die niet thuishoren in het milieu. Andere papieren confetti bevat chemische brandvertragers die eveneens niet thuishoren in het milieu. Gekleurde papieren confetti bevat inkt, waarvan niet bekend is wat de negatieve effecten zijn op het milieu.

In Rotterdam zijn in 2019 op diverse plekken confetti verspreid, bijvoorbeeld tijdens grootschalige festivals in of nabij stadsparken. Daarnaast zijn er ook scholen en verenigingen die confetti verspreiden om bijvoorbeeld een opening van een gebouw of jubileum te vieren.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Op grond van artikel 149 Gemeentewet maakt de raad de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt. Het verbod tot verspreiden van confetti wordt opgenomen in de eerstvolgende periodieke wijziging van de APV en treedt na publicatie in het Gemeenteblad in werking.

Een verbod op het verspreiden van confetti vergt een APV wijziging. Dit verbod is hierboven onderbouwd. Hiermee is geduid dat het verbod vanwege het belang van de beperking van overlast en in het belang van de bescherming van het milieu noodzakelijk, geschikt en evenredig is. De raad kan op grond van artikel 154 Gemeentewet straf stellen op overtreding van zijn verordeningen.

Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

-

Ontwerpbesluit Verbod op verspreiden van confetti

De gemeenteraad van Rotterdam,

Gelezen het voorstel van raadslid R.T.J. van der Velden;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Overwegende,dat het wenselijk is een verbod tot verspreiden van confetti op te nemen in de APV, vanwege het belang van de beperking van overlast en in het belang van de bescherming van het milieu;

Besluit vast te stellen:

Verbod op verspreiden van confetti in de APV

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de inhoudsopgave wordt 'Artikel 4:9c Verbod op verspreiden van confetti' ingevoegd.

B

Na artikel 4:9b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4:9c Verbod op verspreiden van confetti

1. Het is verboden confetti (snippers, streamers en serpentines), van welk materiaal en op welke wijze dan ook, in de open lucht te verspreiden.

C

In de rangschikking van artikel 6.1, eerste lid, wordt 'Artikel 4:9c (verbod op verspreiden van confetti)’ ingevoegd.

Artikel II

De Toelichting op de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na de toelichting op artikel 4:9c wordt de volgende toelichting ingevoegd:

Artikel 4:9c verbod verspreiden van confetti

In Rotterdam wordt met enige regelmaat confetti verspreid. Lange tijd werd er niet of nauwelijks stilgestaan bij de overlast die hiermee gepaard gaat en de gevolgen van het verspreiden van dergelijke confetti voor de natuur en het milieu. De confetti komt onvermijdelijk op enig moment weer naar beneden en verwordt dan tot zwerfvuil.

Deze nieuwe bepaling is erop gericht het verspreiden van confetti te verbieden in Rotterdam. Verspreiding gebeurt momenteel door middel van elektriciteit of door drukmiddelen als poppers, knallers, shooters, blowers, machines of kanonnen die zowel machinaal als met de hand aangestuurd worden. Met een verbod wordt zwerfafval, overlast, milieuverontreiniging, dierenleed en brandgevaar dat wordt veroorzaakt door het verspreiden van confetti, tegengegaan. Het verbod geldt voor alle soorten confetti (snippers, streamers en serpentines) en het maakt daarbij niet uit van welk materiaal de confetti is gemaakt (papier, kunststof, metaal, enzovoorts).

Confetti komt na verspreiding ongecontroleerd neer op het aardoppervlak en veroorzaakt op de bodem en in het water zwerfafval en schade aan het milieu. Het richt bovendien schade aan bij verschillende dieren, zoals vogels en vissen. Dieren zien met name confetti aan voor voedsel en stikken erin. Tot slot vormt confetti een veiligheidsrisico wegens brandgevaar.

Op grond van de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 is het verboden om een stof of voorwerp op de bodem achter te laten op een wijze die aanleiding kan geven tot nadelige beïnvloeding van het milieu. Omdat confetti veelal wordt weggeschoten in de luchten niet direct op de bodem wordt achtergelaten, is het verspreiden op grond van deze bepaling inde Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 niet handhaafbaar. Daarbij geldt dat ongeveer zes tiende van de gemeente Rotterdam in particulier beheer is, alwaar de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 niet van kracht is. Het is zeer aannemelijk dat confetti weggeschoten vanaf de openbare weg neerdaalt op gronden in particulier beheer. Eigenaars van eigen grond en gebouwen in Rotterdam kunnen momenteel geen beroep doen op bestuursrechtelijk instrumentarium om opruimkosten en schade te verhalen op verspreiders van confetti. Confetti kan voorts neerdalen in boomtoppen, alwaar de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 niet van kracht is. Tot slot kan confetti neerdalen in randgemeenten waar de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 niet van kracht is.

Bovendien valt confetti nauwelijks op te ruimen. Het verspreidingsgebied van openbare gebeurtenissen waar confetti wordt weggeschoten, kan nooit met zekerheid worden vastgesteld. De wind speelt een bepalende rol in de richting waarin confetti wordt weggeschoten, maar wind is ook een zeer grillige en moeilijk voorspelbare factor.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de eerstvolgende periodieke wijziging van de APV en treedt na publicatie in het Gemeenteblad in werking.

Artikel IV

Dit besluit wordt aangehaald als: Verbod tot verspreiden van confetti inde APV.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van XX XX,

De voorzitter, De griffier

--

Klik hier voor het initiatiefvoorstel op de website van de gemeente Rotterdam.

Voor

Tegen