Aanvraag Verzoek om beraad­slaging: Rapport Inter­na­tional Stadia Group inzake Feyenoord City


Behandeld in de raads­ver­ga­dering van 6 september 2018

3 september 2018

Geachte voorzitter,

23 augustus jongstleden heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam een aanvraag ingediend voor een debat in de actualiteitenraad van 6 september aanstaande over het rapport van de International Stadia Group inzake de business case van Feyenoord City. Wij willen deze aanvraag intrekken en tegelijkertijd een aanvraag indienen voor een verzoek om beraadslaging over hetzelfde onderwerp. Hieronder zullen wij onze aanvraag met redenen omkleden.

De afgelopen weken is de business case van Feyenoord City veelvuldig in de belangstelling geweest, met diverse krantenartikelen tot gevolg waarin zowel raadsleden van politieke groeperingen andere dan de onze, vertegenwoordigers van Feyenoord City, experts in de domeinen van stadionbouw en gebiedsontwikkeling alsmede de portefeuillehouder voor Feyenoord City in het college hun zegje deden over de huidige gang van zaken. De polemiek van het debat zoals dat momenteel wordt gevoerd, leidt bij onze fractie tot de behoefte om beraadslaging op dit onderwerp. Eveneens bemerken wij dat er aan de kant van de Raad behoefte bestaat om met elkaar van gedachten te wisselen en het college te bevragen over haar rol en verantwoordelijkheden met betrekking tot Feyenoord City.

Hierbij dienen wij de aanvraag voor een verzoek om beraadslaging in. Wij verzoeken u ons verzoek voor te leggen aan de Raad tijdens de vaststelling van de agenda van de raadsvergadering van 6 september aanstaande.

--

Klik hier voor de uitzending van de raadsvergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor

Tegen