Aanvraag agen­dapunt commissie CORONA: Bezwaar­schriften en ziens­wijzen indienen doe je per e-mail


Behandeld in de verga­dering van de commissie CORONA op 9 april 2020

6 april 2020

Geachte commissiegriffier,

Zolang de landelijke maatregelen van kracht zijn die tot doel hebben de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, geldt eveneens dat straatactiviteiten (‘activiteiten buitenshuis’) in deze periode zoveel mogelijk worden ontmoedigd. De burgemeester heeft de Rotterdammers evenals bezoekers van onze stad reeds diverse keren opgeroepen thuis te blijven.

Voor het indienen van bezwaarschriften op beschikkingen zoals verleende vergunningen is momenteel nog altijd de gang naar de brievenbus nodig. Dat is ook het geval als personen een zienswijze willen indienen op een ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage ligt. Voor het doen van een mondelinge zienswijze op een ontwerpbestemmingsplan is het volgens de bekendmaking van een terinzagelegging nodig om een fysieke afspraak te maken met de gemeente Rotterdam.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt het niet logisch dat de procedures omtrent het indienen van bezwaarschriften en zienswijzen niet worden aangepast zolang de genoemde landelijke maatregelen van kracht zijn. Wij vinden dat het college deze procedures moet openstellen voor het gebruik van e-mail, om zo straatactiviteiten tot een minimum te beperken. Artikel 2:15 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht is de juridische basis voor het nemen van een dergelijk besluit van algemene strekking.

Tijdens de vergadering van de commissie Corona op 9 april 2020 willen wij het college ons verzoek tot het openstellen van zogenoemd ‘verkeer langs de elektronische weg’ voor wat betreft bezwaarschriften of zienswijzen op vergunningen en ontwerpbestemmingsplannen voorleggen. Wij verzoeken u derhalve deze aanvraag toe te voegen aan de agenda van de commissievergadering.


Status

Ingediend

Voor

Tegen