Bijdrage: Bestem­mingsplan Parkhaven (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 25 januari 2023

25 januari 2023

Voorzitter,

Drie jaar geleden stemden we tegen het zogeheten ruimtelijk en programmatisch toetsingskader voor privaat ontwikkelinitiatief Parkhaven. En twee jaar geleden tegen het masterplan. En ook nu weer, bij dit bestemmingsplan, zullen we tegenstemmen.

Waarom, voorzitter? Bouwen in het groen moet je niet willen. Gewoon niet doen. 650 woningen in een openbaar wandelgebied met mooie, grote, oude bomen. Sommige van de bomen hebben een stamdikte van meer dan een meter, zoals Italiaanse en Canadese populieren. Bij besluitvorming over het masterplan hebben we geprobeerd de rechtspositie van de bomen te borgen door een verbod op het kappen van de bomen als kettingbeding op te nemen met de ontwikkelaar. We hebben ook getracht het kroonvolume bij herplant te vergroten nadat er zo’n honderd bomen zijn gekapt. En om alle dikke en beeldbepalende bomen te behouden. Helaas hebben onze voorstellen het niet gehaald, wat betekent dat de toekomst voor dit groen ongewis blijft.

We waren er gisteren nog, in het plangebied. We zagen een puttertje, een specht en van een reclamant weten we ook dat de boomklever er voorkomt. Dat gaat allemaal weg als je ook het groen weghaalt.

Voorzitter, we zien in dit bestemmingsplan dat het masterplan van twee jaar geleden soms wordt losgelaten. Een bekend probleem is dat bomen planologisch niet worden bestemd. Het bomenplan van bladzijde 141 uit het masterplan is heel expliciet: er worden 298 bomen nieuw aangeplant. Bladzijde 140 zegt precies hoeveel bomen er worden gekapt. De Partij voor de Dieren wil dat het inrichtingsplan volgend op deze bestemmingsplanprocedure ten minste gelijk is aan het masterplan, en liever beter. Beter betekent: meer bomen. Kan de wethouder toezeggen dat het bomenplan in het masterplan onverkort terugkomt in het inrichtingsplan?

En bedenk voorzitter, groencompensatie is geen stammetjes tellen. Reclamant 83 bij dit bestemmingsplan zei het al treffend: “98 bestaande volwassen bomen worden gekapt. Deze zijn op geen enkele manier te vervangen door nieuwe aanplant, hoeveel ook.”.

Behalve dat we willen dat het masterplan vertaling krijgt in het bestemmingsplan, willen we ook compensatie van alle openbare groen dat met de nieuwe woonwijk verloren gaat. Als niet in het gebied, dan ergens anders in Rotterdam en bovenop het groentarget van twintig hectare. Openbare groen is voor ons veel waardevoller dan groene daken, waar de compensatie nu deels uit bestaat. Kan de wethouder dat toezeggen?

In het ontwerpbestemmingsplan staat het volgende: “De buitendijkse ontwikkeling ParkHaven gaat uit van adaptief bouwen om voldoende beschermde, dynamische en flexibele woonmilieus te creëren. Vitale functies in de openbare ruimte en in de gebouwen worden beschermd tegen overstroming.”. Kan de wethouder uitleggen wat adaptief bouwen hier inhoudt? Waarom kiest de wethouder niet voor maaiveldophoging tot minimaal 3,90 meter boven NAP?

We zijn tegen het vermeerderen van het aantal parkeerplaatsen en minder fietsnietjes. Dat heeft effect op de GREX, we krijgen nu minder voor de grond. Een knieval voor de automobilist, een greep uit de gemeentekas.

We zijn ook tegen het maatwerkvoorschrift bij twee horeca-exploitanten in de buurt van de nieuwbouw waarmee lawaaiige leefomgeving wordt gedoogd. En het college laat de eis van minimaal 80% aan groene daken vallen. Twee ambtshalve wijzigingen waar wij niet blij mee zijn. Al met al zijn dit flinke verzwakkingen ten opzichte van het masterplan en het bestemmingsplan dat ter inzage is gelegd.

Dus tegen, voorzitter. Tot zover.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Update actieplan geldzorgen

Lees verder

Bijdrage: Uitgangspunten Woonakkoord (eerste bespreking)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer