Bijdrage: Beoor­deling provincie Zuid-Holland voor­ont­werp­be­stem­mingsplan Feyenoord City


Uitge­sproken in de actu­a­li­tei­tenraad van 19 december 2019

19 december 2019

Voorzitter,

Wij zijn geschrokken over de brief van de provincie Zuid-Holland aan het college. De brief is in feite een waslijst aan opmerkingen en bezwaren over de planvorming van Feyenoord City ten aanzien van provinciaal beleid. Allereerst, waarom heeft de wethouder ons niet geïnformeerd over het contact met de provincie Zuid-Holland? Waar is de actieve informatieplicht van het college? Waarom waren de opmerkingen en de bezwaren van de provincie niet verwerkt in de meest recente voortgangsrapportage? Wat is die bespreking nu nog waard als de wethouder bewust informatie achterhoudt? Wij vinden dit een zeer ernstige zaak. Graag een gemotiveerde onderbouwing.

Voorzitter, in de brief staat dat er een groot maatschappelijk belang moet zijn voor bouwen aan de kade. Waar is dat maatschappelijk belang dan, voorzitter? De supporters willen het nieuwe stadion niet. Gebiedsontwikkeling kan prima zonder nieuw stadion, waarschijnlijk wordt het er zelfs makkelijker op. Alleen de directie van het nieuwe stadion, de bouwers en een ex-wethouder willen een nieuw stadion.

Voorzitter, voor de provincie is een nieuwe oeververbinding belangrijker dan een nieuw stadion. Het is die volgorde, want zij schrijven: “Wij vinden dat de planvorming van Feyenoord City deze ontwikkeling niet onmogelijk moet maken.” Voorzitter, weet de provincie al dat er door kostenoverwegingen en het blikvangersargument hoogstwaarschijnlijk voor een brug wordt gekozen in plaats van een tunnel? En dat de vaarroute daardoor verengd wordt? En dat de combinatie van knik in de Maas en de strekdam dodelijk kan zijn voor de externe veiligheid?

En hoe verandert een brug de voorschriften voor bouwen aan de kade, met inachtneming van de algemene ontheffing die de provincie moet verlenen om Feyenoord City überhaupt door te laten gaan? Hoe verhoudt het bouwen aan het water zich tot het groepsrisico? De provincie zegt nu al: “In de paragraaf over externe veiligheid van de toelichting van het bestemmingsplan ontbreekt nog volledig een verantwoording van het groepsrisico. Dit is een formele vereiste.”. Nou voorzitter, nu al wordt de zogenoemde oriëntatiewaarde van het groepsrisico overschreden.

Houdt de wethouder toevallig ook nog een brief achter van Rijkswaterstaat of een andere overheidsinstantie met een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan en het groepsrisico? We horen het graag en willen een duidelijk ja of nee. En zo ja, dan willen we die brief per direct ontvangen.

Wij verzoeken de wethouder niet te komen met dooddoeners als 'Dit is een tussenstand' of 'Een broedende kip moet je niet storen'. Nee, voorzitter. Wij zijn het hoogste orgaan van deze stad en willen weten hoe het zit. De wethouder moet met een heel goed verhaal komen.

En voorzitter, voorts zijn wij van mening dat de Kuip gerenoveerd moet worden.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Maatregelen jaarwisseling

Lees verder

Bijdrage: Politiecapaciteit en keuzes inzet politie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer