Aanvraag Twee­mi­nu­ten­debat: Actieve infor­ma­tie­plicht onder­handse verkoop gemeen­telijk vastgoed


Behandeld in de raads­ver­­ga­­dering van 20 december 2018

10 december 2018

Geachte voorzitter,

Het college heeft bij monde van de wethouder verantwoordelijk voor het gemeentelijk vastgoed aangekondigd ten minste twee nieuwe objecten onderhands te verkopen, te weten Katoenveem en RDM Veerhuis. De Kadernota Vastgoed voorziet in legitimering voor het onderhands verkopen van gemeentelijk vastgoed. Uitgangspunt 7 van deze kadernota regelt de verkoop van gemeentelijk vastgoed met daarin onder andere de volgende twee voorwaarden:

  • Verkoop altijd openbaar en transparant, waarbij de koopsom minimaal gelijk moet zijn aan de laagst getaxeerde waarde;
  • Verkoop tegen de hoogste prijs, met uitzondering van een aantal transformatiepanden waarbij de kwaliteit van het plan voor het pand wordt meegewogen.

In het kader van het voornemen tot verkoop van voornoemde panden wensen wij een of meerdere raadsuitspraken over de actieve informatieplicht van het college met betrekking tot de onderhandse verkoop van gemeentelijk vastgoed, hetgeen ons inziens in overeenstemming moet zijn met de voorwaarde voor wat betreft de uitzondering op de verkoop van transformatiepanden. Om die reden vragen wij agendering van dit verzoek om een tweeminutendebat in de raadsvergadering van 20 december aanstaande.

--

Klik hier voor de uitzending van de actualiteitenraad op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor

Tegen