Aanvraag Verzoek om beraad­slaging: Onder­wijstoe­komst voor leer­lingen met autisme spec­trum­stoornis


Behandeld in de raads­ver­­ga­­dering van 11 april 2019

9 april 2019

Geachte voorzitter,

In de afgelopen weken zijn diverse fracties in de gemeenteraad van Rotterdam bekend geraakt met Acato Rotterdam, een burgerinitiatief dat invulling geeft aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met een autisme spectrumstoornis. Deze kwetsbare doelgroep heeft namelijk ook het volste recht om onderwijs te genieten en daarmee om een eerlijke kans te krijgen iets van hun leven te maken. Wij willen de toekomst van deze leerlingen graag veiligstellen, om te beginnen met het aanbieden van passend onderwijs gecombineerd met jeugdzorg.

Het college heeft aangegeven de samenwerking met Acato Rotterdam te willen beëindigen, omdat er naar haar mening niet kan worden voldaan aan de voorwaarden. Wij vrezen dat de beëindiging een grote negatieve impact heeft op de leerlingen. Bovendien blijkt uit het inspreken van ouders van de leerlingen in de commissie ZOCS van 3 april jongstleden dat er simpelweg geen alternatief voorhanden is. De leerlingen kwijnen weg in het reguliere onderwijs en ook de zogenoemde cluster 4-scholen in het voortgezet speciaal onderwijs bieden geen soelaas.

Om die reden verzoeken wij om beraadslaging met als doel ervoor te zorgen dat de onderwijstoekomst van de leerlingen met een autisme spectrumstoornis wordt veiliggesteld. Graag zien wij ons verzoek tot beraadslaging geagendeerd in de raadsvergadering van 11 april aanstaande.

--

Klik hier voor de uitzending van de raadsvergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor

Tegen