Aanvraag verzoek om beraad­slaging: Een nieuwe start voor plan­gebied Feyenoord City


Behandeld in de raads­ver­ga­dering van 2 juni 2022

31 mei 2022

Geachte voorzitter,

Met de beslissing van voetbalclub Feyenoord om te stoppen met de plannen voor een nieuw voetbalstadion aan de oevers van de Nieuwe Maas is het bestemmingsplan Feyenoord City, momenteel inzet van juridische strijd bij de Raad van State, in feite waardeloos geworden. Immers, het gehele planologisch kader werd opgehangen aan de komst van een nieuw stadion. Zonder stadion zou de gebiedsontwikkeling saai en duf worden, om in de woorden van wethouder Kurvers te spreken. In een schrijven aan de Raad van State heeft het college mede namens de raad een naar ons inziens onvolledige en onjuiste toelichting over de gang van zaken gegeven.

Via Twitter laat de Raad van State weten dat de Afdeling bestuursrechtspraak in de eerste helft juni gaat bepalen of zij een zogenoemde regiezitting in de rechtszaak Feyenoord City gaat houden. Procespartijen hebben nu eerst 3 weken (t/m 3 juni 2022) de tijd om te reageren op een brief van de Raad van State met vragen over de procedure. Volgens de Raad van State is een regiezitting een praktische tussenstap ter voorbereiding van inhoudelijke behandeling van een rechtszaak. Aanleiding hiervoor stelt de Raad van State, is het voornemen om op die locatie woningbouw in plaats van een stadion te realiseren. In juni wordt dus meer duidelijk over het vervolg van deze zaak aldus de Raad van State.

Wij denken dat er met een nieuw bestemmingsplan betere en meer logische keuzes voor inrichting van het plangebied kunnen worden gemaakt. Keuzes die niet allemaal in eerste aanleg zijn geënt op de komst van een nieuw stadion, zoals nu wel het geval is.

Om de discussie over de planologische toekomst van het plangebied van Feyenoord te beslechten, willen wij een regulier debat aanvragen in de raadsvergadering van 2 juni om het college per raadsuitspraak de juiste keuze te laten maken met betrekking tot de bestemming van Feyenoord City, om zo een nieuwe start voor het plangebied te bewerkstelligen. Dit debat en eventuele moties kunnen dan de Raad van State nog voor 3 juni bereiken en de Raad van State kan dit dan nog meewegen in haar besluitvorming in juni.


Status

Ingediend

Voor

Tegen