Aanvraag Twee­mi­nu­ten­debat: De arbeids­markt van de toekomst


Behandeld in de raads­ver­­ga­­dering van 21 maart 2019

19 maart 2019

Geachte voorzitter,

Met het Rotterdams LeerWerkAkkoord wordt beoogd om zowel de doorstroming van school naar werk, de omscholing naar ander werk en de terugkeer van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt te verbeteren. Hiervoor heeft de gemeente onder andere een deelakkoord met de havensector gesloten waarin deze ambitie wordt bezegeld middels een samenwerkingsverband tussen de gemeente en meerdere partners die zich bezighouden met de werkgelegenheid in de Rotterdamse haven.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren mist in het Rotterdamse deelakkoord met de haven de noodzaak om te werken aan de haven van morgen. Die haven is volledig klimaatneutraal en laat zich kenmerken door duurzame industrieën. Voor olieraffinaderijen, kolencentrales en in de op- en overslag van ertsen en mineralen is in de haven van morgen geen plaats. Duurzame industrieën zullen ook voor meer vraag naar arbeid zorgen. Zo heeft onderzoeksbureau TNO1 becijferd dat de klimaatambities in Nederland kunnen leiden tot een groei van ruim zeventigduizend voltijdbanen. Met een bijdrage van een vijfde aan de landelijke CO2-uitstoot, geldt dit voor Rotterdam als een lonkend perspectief.

De energietransitie is de arbeidsmarkt van de toekomst. Maar daar moeten we wel wat voor doen, om te beginnen met het arbeidsmarktbeleid in de Rotterdamse haven – dé fossiele hub van Europa. Door middel van een tweeminutendebat willen wij met een raadsuitspraak bewerkstelligen dat we gaan werken aan de energietransitie in de haven. Wij verzoeken u derhalve om onze aanvraag voor een tweeminutendebat te agenderen voor de raadsvergadering van 21 maart aanstaande.

1 http://www.nvde.nl/wp-content/...

--

Klik hier voor de uitzending van de raadsvergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor

Tegen