Aanvraag Regeling van werk­zaam­heden: Hulphond als WMO-maat­werk­voor­ziening


11 oktober 2022

Geachte voorzitter,

Tot tweemaal toe hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de weigering van de gemeente een aanvraag in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor vergoeding van een hulphond te honoreren. Voorafgaand en naar aanleiding van onze schriftelijke vragen zijn er over deze problematiek ook berichten verschenen in Rotterdamse media, zoals in Vers Beton[1][2] en op de website van RTV Rijnmond[3].

Omdat wij nog altijd met vragen zitten over de antwoorden van het college en tevens de inbreng van andere leden van de Raad tot ons willen nemen, zien wij Wmo-aanvragen voor een hulphond graag als onderwerp geagendeerd in de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS). Vooralsnog zullen wij in ieder geval de volgende vragen willen opwerpen in een aankomen commissiedebat:

  1. Wat is precies de reikwijdte van de Wmo volgens het college? Welke hulpmiddelen of ondersteuning ziet zij als onderdeel van de Wmo en waar ligt voor het college de grens?
  2. Prevaleren beleidskeuzes boven de toegevoegde waarde van hulpmiddelen of ondersteuning die – voor de Wmo-cliënt – aantoonbaar bijdragen aan participatie en zelfredzaamheid?
  3. Weigert u Wmo-aanvragen voor een hulphond uit principe?
  4. Zijn de kosten een bezwaar om een aanvraag voor een hulphond te weigeren? Zo ja, waarom en hoe verhoudt dat zich tot de open-einderegeling van de verordening die hulp voor Rotterdammers in het kader van de Wmo regelt?

Wij verzoeken u onze aanvraag tot een regeling van werkzaamheden toe te voegen aan de agenda van de actualiteitenraad op 13 oktober aanstaande.

[1] https://www.versbeton.nl/2021/12/mensen-met-baat-bij-een-hulphond-hoeven-niet-op-steun-van-gemeente-rotterdam-te-rekenen/

[2] https://www.versbeton.nl/2022/09/waarom-rotterdam-geen-hulphond-vergoedt-vijf-conclusies-uit-141-interne-documenten/

[3] https://www.rijnmond.nl/nieuws/1559755/rotterdam-weigert-uit-principe-aanvragen-hulphonden-voor-mensen-met-psychische-problemen


Status

Ingediend

Voor

Tegen