Aanvraag Regeling van Werk­zaam­heden: Festivals tijdens het broed­seizoen


Ingediend op 10 mei 2023, ter eerste behan­deling 17 mei 2023

11 mei 2023

Geachte voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS),

Vogels broeden hun eieren uit op verschillende momenten in het jaar, maar wel vaak grofweg tussen 1 maart en 1 augustus. Broedende vogels zijn beschermd door de Wet natuurbescherming; zo mag je ze niet verstoren tijdens de voortplanting.

Met regelmaat vinden er tijdens het broedseizoen grootschalige festivals in plaats in parken. Hierbij wordt het risico aanvaard dat vogels wél verstoord worden, dan wel dat nesten vertrapt worden of beschadigd raken. Duizenden bezoekers in combinatie met luide muziek kunnen het voortplantingssucces van broedende vogels aantasten, en daarmee de instandhouding van een soort op een specifieke plek in de stad. Grootschalige festivals in parken botsen met het belang van vogels – en ongetwijfeld andere diersoorten – om geen hinder te ondervinden van nadelige omgevingseffecten die bewust in de hand worden gewerkt, of waarvan de risico’s bewust worden aanvaard.

Helaas blijkt dat wel vaak het geval. Zo berichtte de website[1] van RTL Nieuws eerder deze week over de gevolgen van festivals voor vogels. In het bericht wordt een hoogleraar akoestische ecologie en gedrag van de Universiteit Leiden opgevoerd, die aangeeft dat vogels zelfs (tijdelijk) doof kunnen worden door luide festivalmuziek. Een ander probleem is dat er minder eieren worden gelegd door de stress die de vogels ervaren. Voor de vogels is het geen pretje, zo’n festival voor de deur. "Ze gaan er niet dood van, maar een prettig leven hebben ze niet, in dat festivalgedruis. Het is dus een afweging die organisatoren en gemeenten elke keer moeten maken: ga je voor de vogels, of het festivalplezier?", aldus de hoogleraar in voornoemd bericht.

Partij voor de Dieren wil in gesprek met het college over de Rotterdamse praktijk dat er grootschalige festivals in parken tijdens het broedseizoen worden georganiseerd. Dat wordt jaarlijks door de gemeente gefaciliteerd bij vaststelling van de evenementenkalender. Daarnaast willen we van het college weten welke voorwaarden zij hanteert in de evenementenvergunning om te kunnen blijven voldoen aan de Wet natuurbescherming en welke bovenwettelijke voorwaarden zij oplegt aan festivalorganisatoren om broedende vogels te ontzien en te ontzorgen tijdens de gehele cyclus van een evenement, dus inclusief opbouw en afbouw. Vooraleerst hebben wij aan het college de volgende vragen:

  • Is het organiseren van festivals in parken tijdens het broedseizoen juridisch verdedigbaar? Zo ja, waaruit blijkt dat? En welke rol speelt het begrip van ‘voorwaardelijke opzet’ hierin?
  • Hoe kunnen wij controleren dat de gemeente Rotterdam zich bij het vergunnen van festivals in parken aan de Wet natuurbescherming houdt?
  • Hanteert u ecologisch advies bij het vaststellen van de jaarlijkse kalender voor B- en C-evenementen? Zo ja, hoe wendt u dit advies doorgaans aan?
  • Wint u periodiek ecologisch advies in over de aanwezige fauna op beoogde evenementenlocaties, dus locaties waarvoor een evenementenprofiel is opgesteld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat doet u ermee?
  • Consulteert u een stadsecoloog bij het toetsen van een daadwerkelijke vergunningsaanvraag voor de organisatie van een grootschalig evenement in parken? Zo ja, hoe worden adviezen doorgaans verankerd in de voorwaarden van de vergunning, indien verleend?

Wij wensen deze aanvraag te agenderen in de openbare procedurevergadering van de commissie ZWCS van 17 mei aanstaande. Graag lichten wij ons verzoek dan mondeling toe.

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5382894/festivals-broedseizoen-vogels-doof-schadelijk-natuur-geluid


Status

Ingediend

Voor

Tegen