Aanvraag Regeling van Werk­zaam­heden: Moeten we hier warm van worden?


Behandeld in de actu­a­­li­­tei­­tenraad van 4 oktober 2018

4 oktober 2018

In de warmtevoorziening en -winning zijn er dit moment twee ontwikkelingen gaande: 1) het afvangen van restwarmte bij olieraffinaderij Shell middels het 'Pernis Restwarmte Initiatief' en 2) het voornemen van Shell om naar aardwarmte te boren in de regio Rotterdam1.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is kritisch over voornoemde ontwikkelingen. Het afvangen van restwarmte bij een olieraffinaderij voorziet in nieuwe legitimering van de aanwezigheid van de fossiele industrie in het havengebied. Wij vragen ons dat ook hardop af: is dit nu de energietransitie waar het college zo hoog over opgeeft? Om de huidige uitstoot aan koolstofdioxide in 2030 terug te dringen tot grofweg een derde (om zo te voldoen aan het doel van 49% terugdringing ten opzichte van 1990), moeten we de haven volledig fossielvrij maken. Het geeft dan geen pas om in onze warmtevoorziening afhankelijk te worden van een olieraffinaderij. Voorts bestaat er in de warmtewinning grote onzekerheid over de risico's van het boren naar aardwarmte, vooral naar aanleiding van een kritisch rapport2 van Staatstoezicht op de Mijnen, een rijksoverheidsorgaan. De statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft om die reden ook vragen gesteld over aardwarmteprojecten in de provincie. Beantwoording3 van Gedeputeerde Staten heeft onze zorgen niet weggenomen.

Om bovenstaande moverende redenen vragen wij middels deze regeling van werkzaamheden in de actualiteitenraad van 11 oktober aanstaande een debat aan in de commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM) om over deze ontwikkelingen in de Rotterdamse warmtevoorziening en -winning te kunnen spreken. In aanloop naar de bespreking wensen wij een appreciatie van het college over beide voornoemde ontwikkelingen met daarin beantwoording of in ieder geval behandeling van de volgende pregnante vragen:

  • Over het afvangen van restwarmte bij olieraffinaderij Shell:Krijgt 'Pernis Restwarmte Initiatief' navolging in de vorm van andere initiatieven? Indien ja, welke?

1) Krijgt 'Pernis Restwarmte Initiatief' navolging in de vorm van andere initiatieven? Indien ja, welke?
2) Hoe voorkomt het college dat de stad Rotterdam in haar

warmtevoorziening afhankelijk blijft van de fossiele industrie?

3) Hoe verhoudt het afvangen van restwarmte zich tot de transitiepaden die door het Wuppertal Institut voor het Havenbedrijf Rotterdam4 zijn uitgestippeld?
4) Is restwarmte afkomstig uit de fossiele industrie voor het college mooie bijvangst of is het noodzakelijk om haar doelen ten aanzien van de energietransitie te behalen? Indien ja, waarom?

  • Over het voornemen tot boren naar aardwarmte in de regio Rotterdam:

5) Weet het college waar Shell in de regio wil gaan boren naar aardwarmte? Indien ja, waar wil Shell gaan boren?
6) Heeft het college bezwaren ten aanzien van het boren naar aardwarmte in het kader van de volksgezondheid? Indien nee, waarom niet? Indien nee, wat vindt het college van het voornoemde kritische rapport van Staatstoezicht op de Mijnen?
7) Is vergunningverlening van het college vereist voor het boren naar aardwarmte in Rotterdam, bijvoorbeeld als het boren beslag legt op de fysieke leefomgeving?
8) Wordt eventuele terugdringing van koolstofdioxide als gevolg van leveren van aardwarmte aan het warmtenet gebruikt om de doelen van het college ten aanzien van de energietransitie te verwezenlijken?

1 https://fd.nl/ondernemen/12725...

2 https://www.sodm.nl/documenten...

3 https://staten.zuid-holland.nl...

4 https://www.portofrotterdam.co...

--

Klik hier voor de uitzending van de actualiteitenraad op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.